Handelsbetingelser Standplads

HANDelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder for køb af standplads, tilkøb og alle øvrige ydelser i forbindelse med FindersKeepers Designmesser.
Leder du efter handelsbetingelserene for vores webshop skal du klikke her.


PRISER 

Alle beløb er i danske kroner (DKK) eksklusiv moms.


BETALINGSBETINGELSER 

Du vil tidligst 3 måneder inden messen modtage en faktura på din bestilling. Fra du modtager din faktura har du 8 dages betalingsfrist. Modtager du fakturaen 8 dage eller mindre før messen forfalder fakturaen til betaling ved modtagelse. Betaling sker ved bankoverførsel som angivet på fakturaen.

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at sende fordringen videre til inddrivelse af tredjepart, samt til at tilskrive renter og rykkergebyr i henhold den danske rentelovs §9a.


FORTRYDELSESRET 

Modtager vi din ansøgning mere end 35 dage før messen, har du 8 dages fortrydelsesfrist fra vi sender en bekræftelsesmail med godkendelse af din ansøgning. Dit afbud skal sendes til [email protected]. Har du betalt fakturaen inden dit afbud, vil du få beløbet refunderet til din bankkonto.

Ansøger du senere end 35 dage før messen fraskriver du din fortrydelsesret.

Hvis du er nødsaget til at melde afbud efter fortrydelsesfristen, skal du stadig betale din faktura. Vi beder dig i så fald kontakte [email protected] med dit afbud. Vi kan så undersøge, om det er muligt at afsætte din stand til anden side, i hvilket tilfælde vi kan refundere det betalte beløb.

FindersKeepers leverer professionelle produkter og ydelser til udstillerne på vores Designmesse og er derfor ikke under reglerne for almindelig forbrugerbeskyttelse.


FORCE MAJEURE 

Såfremt udefrakommende begivenheder af usædvanlig art medfører, at FindersKeepers ikke er i stand til at afholde en messe, fritages FindersKeepers for at levere ydelserne relateret hertil, uden at nogen aftalepart, herunder købere af stande, kan rette krav mod FindersKeepers. Dette kan eksempelvis være arbejdskonflikter, brand, krig, terror, oprør, naturkatastrofer, skybrud, sygdomsepidemier (f.eks. Corona), væsentlige pris- eller afgiftsforhøjelser, samt produktions- eller leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold der ikke kan bebrejdes FindersKeepers.

Såfremt vi i tilfælde af uforudsete omstændigheder er nødsaget til at aflyse et marked, vil du ikke kunne påberåbe at få det af dig indbetalte beløb refunderet.  FindersKeepers forpligter sig til at uden ugrundet ophold at underrette udstillerne om messens aflysning.

Hvis vi bliver nødt til at aflyse markedet pga. Covid-19 restriktioner, forsamlingsforbud, en ny Covid-19 mutation eller andet relateret til Covid-19 vil du ikke få det indbetalte (stand og tilkøb) refunderet.


ANSVARSBEGRÆNSNING 

FindersKeepers er erstatningsansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler, dog under hensyntagen til følgende begrænsninger.

FindersKeepers er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. FindersKeepers ansvar for lidt tab kan aldrig overstige værdien af den leverede ydelse ex. moms.

Som udstiller henstår og opbevares dine medbragte genstande og ejendele for egen regning og risiko. FindersKeepers fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til person-, ting- og formueskade samt tyveri og hærværk i forhold til udstillers genstande og ejendele forårsaget af tredjemand. Herunder gælder skader på medbragte produkter og udstillingsinventar, tyveri, indbrud, brand, vandskade, mv. forårsaget af gæster, andre udstillere eller anden tredjemand. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor skaden skyldes FindersKeepers eller FindersKeepers personales forsætlige eller groft uagtsomme forhold.


UDSTILLERS FORPLIGTELSER 

Som udstiller forpligter du dig med din deltagelse til at møde op og være klar på din stand jævnfør den information, som sendes ud inden messen. Såfremt du ikke møder op uden at give os besked senest torsdag inden messen eller går før tid under markedet, forbeholder vi os retten til at opkræve et no-show gebyr på DKK 2.500 ekskl. moms.

Som udstiller forpligter du dig til at efterlade din stand fuldstændig ryddet jævnfør personalets anvisninger. Såfremt du efterlader skrald på din stand eller udenfor det anviste skraldeområde, forbeholder vi os retten til at opkræve et rengøringsgebyr på DKK 2.500 ekskl. moms.


PROMOVERING


Som udstiller godkender du at FinderKeepers kan bruge dit billedemateriale til promovering.
Designmarked: København 31. august - 01. september Designmarked: Aarhus 28.-29. september